Moldels atòmics

Timeline created by Ainamendez
 • Teoria atòmica de Dalton

  Teoria atòmica de Dalton
  La Teoria atòmica de Dalton consisteix en:
  - La matèria està formada per partícules esfèriques, molt petites i invisubles anomenades àtoms.
  - La matèria que té tots els seus àtoms iguals són elements.
  - els àtoims dels diferents elements es distingeixen per la massa i les seves propietats.
  - Els àtoms d'elements diferents es poden unir en quantitats fixes per a originar compostos.
  - Els àtoms d'un compost determinat o àtoms compostos també són iguals en massa i propietats.
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  El descobriment del protó.
  El va descobrir Eugen Goldstein va descobrir els raigs anòdics i va demostrar que eren partícules amb càrrega positiva (ions) produïts a partir dels gasos
 • Descobriment de l'electro

  Descobriment de l'electro
  El Descobriment de l'electro es basa en:
  L'electró va ser la primera partícula elemental descoberta.
  En 1895 Jean Perrin, analitzant la càrrega elèctrica dels anomenats raigs catòdics (catòdic), va demostrar que transportaven càrrega negativa.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  El Model atòmic de Thomson es basa en:
  Consistia en una esfera de material amb càrrega positiva(+) que en el seu interior tenia partícules amb càrrega negativa (-) disposades aleatòriament, com en el cas de les llavors d'una síndria, que es podien separar fàcilment. A aquestes partícules les va anomenar electrons.
 • Model àtomic de Rutherford

  Model àtomic de Rutherford
  El Model àtomic de Rutherford es basa en:
  Ell deia que un àtom era dinàmic i nuclear, en la qual els electrons, en igual nombre de protons, giraven al voltant del nucli en òrbites circulars.
 • Model àtomic de Bohr

  Model àtomic de Bohr
  El Model àtomic de Bohr es bas en:
  Va postular la idea que l'àtom és com un petit sistema solar amb un petit nucli al centre i un núvol d'electrons que hi donen voltes
 • Model àtomic actual

  Model àtomic actual
  Model àtomic actual es bas en:
  els electrons no descriuen òrbites definides entorn el nucli,com havia suposat rutherford, sió que es troben distribuides ocupant diferents orbites.
 • Descobriment del Neutró

  Descobriment del Neutró
  En 1932, James Chadwick va demostrar que aquests resultats no podien ser explicats pels raigs gamma i va proposar una explicació alternativa de partícules sense càrrega d'aproximadament la mateixa mida que un protó. Chadwick va ser capaç de verificar experimentalment aquesta conjectura i així demostrar l'existència del neutró.
 • Period: to

  John Dalton

  Va ser un naturalista, químic, matemàtic i meteoròleg britànic. Són especialment rellevants el seu model atòmic i la seva taula de pesos relatius dels elements, que van contribuir a establir les bases de la química moderna.
 • Period: to

  Joseph J.Thomson

  Va ser un físic. Va realitzar importants contribucions per a la comprensió de l'estructura de l'àtom.
 • Period: to

  Max Planck

  Va ser un físic teòric. Va aprofundir en l'estudi de la teoria de la calor i va descobrir, un darrere l'altre, els mateixos principis que ja havia enunciat Josiah Willard Gibbs (sense conèixer-los prèviament, ja que no havien estat divulgats). també va descobrir l' anomenada constant de Planck,
 • Period: to

  Ernest Rutherford

  Va ser un físic i químic. Va ser el pare de la física nuclear
 • Period: to

  Niels Bohr

  Va ser un físic. Es conegut per realitzar importants contribucions per a la comprensió de l'estructura de l'àtom.
 • Period: to

  Erwin Schrödinger

  va ser un físic quàntic. Va ser conegut per l'equació de Schrödinger, Model atòmic de Schrödinger i Efecte Túnel
 • Period: to

  Louis-Victor de Broglie

  Era un físic teòric . Va ser conegut per descobriment de la naturalesa ondulatòria de l'electró
 • Period: to

  Werner Heisenberg

  Era un físic i matemàtic. Va ser conegut sobretot per formular el principi d'incertesa, una contribució fonamental al desenvolupament de la teoria quàntica.